მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიაში მუშაობენ გამოცდილი, მაღალკვალიფიცირებული და სათანადოდ მომზადებული თანამშრომლები, რომელთაც გავლილი აქვთ მოკლე და გრძელვადიანი სასწავლო კურსები საქართველოსა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.


ფუნქციონირებს თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი მიკრობიოლოგიური ტესტირების ლაბორატორია, სადაც უპირატესობა ლაბორატორიული კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფას ენიჭება. პროდუქცია ექვემდებარება როგორც შემავალ, ისე წარმოების პროცესში და საბოლოო კონტროლს, რაც საშუალებას გვაძლევს მომხმარებელს მივაწოდოთ გარანტირებულად მაღალი ხარისხის  პროდუქტი.  ლაბორატორია აღჭურვილია აპარატურით, როგორიცაა მაღალი ხარისხის სინათლის მიკროსკოპი, ლამინარული ბოქსი, თერმოსტატი, მაცივარი, ავტოკლავი და სხვადასხვა დამხმარე აპარატურა.


მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიაში პათოლოგიური მასალის დათესვა ხდება მაღალი ხარისხის სასელექციო და საიდენტიფიკაციო ნიადაგებზე (ხორც-პეპტონიანი აგარი, ენდოს აგარი, საბუროს და შადლერის სისხლიან გლუკოზიანი აგარი), ამ ნიადაგების გამოყენება აადვილებს და ზრდის ბაქტერიული შტამების გამოყოფის ხარისხს. მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიის მუშაობის ხარისხის შიდა კონტროლი ფასდება ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტიზებული ტესტებით და ლაბორატორიაში არსებული ATCC შტამებით.


მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას:


•    ანტიმიკრობული აქტივობის განსაზღვრა;
•     მიკროსკოპია;
•     მიკროორგანიზმების (ბაქტერიების საერთო რაოდენობის) განსაზღვრა; 
•    ობის სოკოების რაოდენობის განსაზღვრა;
•    მიკროორგანიზმების რაოდენობის განსაზღვრა ჰაერში;
•     მიკროორგანიზმების რაოდენობის განსაზღვრა პერსონალის ხელებიდან, ტანსაცმლიდან, აპარატურა დანადგარებიდან;
•     სტერილურობის განსაზღვრა


ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია შედგება ფიზიკო-ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიისაგან.


ფიზიკო-ქიმიური ლაბორატორია აღჭურვილია მაღალკვალიფიციური კადრებით და  უახლესი  აპარატურით, რაც საშუალებას აძლევს ლაბორატორიას განსაზღვროს როგორც ადგილობრივი ნაწარმი, ასევე იმპორტირებული პროდუქციის ხარისხი, წარმოების ყველა ეტაპზე.

 

ჩვენი ლაბორატორიის ამჟამინდელი რესურსები საშუალებას გვაძლევს განისაზღვროს პრეპარატის შემდეგი მახასიათებლები:
 
•    PH-ის განსაზღვრა
•    სიმკვრივე
•    გარდატეხის მაჩვენებელი
•    ფარმაცევტულ პრეპარატებში ეთილის სპირტის განსაზღვრა
•    წყლის განსაზღვრა
•    ორგანულ ნაერთებში აზოტის განსაზღვრა
•    ნაცრის განსაზღვრა
•    სულფატური ნაცრის განსაზღვრა
•    ტაბლეტების დაშლადობა
•    ტაბლეტების ხსნადობა
•    ტაბლეტების ცვეთადობა
•    ტაბლეტის საშუალო მასა და მასიდან გადახრა
•    პრეპარატის იდენტიფიკაცია და რაოდენობრივი ანალიზი სპექტროფოტომეტრული მეთოდით
•    პრეპარატის იდენტიფიკაცია და რაოდენობრივი ანალიზი მარალეფექტური სითხური ქრომეტოგრაფიული მეთოდით
•    პრეპარატში შაქრების განსაზღვრა
•    პრეპარატების რაოდენობრივი ანალიზი გრავიმეტრული და ტიტრომეტრული მეთოდით.