შპს "კორონი" (2011 წლამდე "ეკომაქსის" სახელწოდებით) არის საკვების, საკვებდანამატების, სადენზინფექციო, სადენზინსექციო და სადერატიზაციო საშუალებების, ასევე, წყლის სამელიორაციო მოწყობილობების მწარმოებელი კომპანია.